HAG/DEN HAAG | 05.12.2003.

GENERAL STANISLAV GALIĆ OSUDJEN DA 20 GODINA ZATVORA

Haški tribunal izrekao prvu kaznu za opsadu Sarajeva 1992-1995

"Generale Galiću, većina članova Pretresnog vijeća Vas osudjuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina", bile su završne riječi predsjedavajućeg Pretresnog vijeća Haškog tribunala, sudije Alfonsa Orija/Alphons Orie, nakon obrazloženja "činjeničnih nalaza" o krivici optuženog i razloga za donošenje presude.

Pretresno vijeće je, prema riječima sudije Orija, razmotrivši sve dokaze i argumente tužilaštva i odbrane, proglasilo generala Stanislava Galića krivim za kršenja zakona i običaja ratovanja i zločini protiv čovječnosti

Tužilaštvo je generala Galića teretilo da je krivično odgovoran za kampanju snajperskog djelovanja i granatiranja koju je Sarajevsko-romanijski korpus (SRK), čiji je komandant optuženi bio od septembra 1992. do avgusta 1994. godine, vodio protiv civilnog stanovništva u Sarajevu. Posljedica te kampanje je, kako je navedeno u optužnici, velik je broj mrtvih i ranjenih civila. Time je, prema navodima tužioca, počinjeno kršenje medjunarodnog humanitarnog prava: optuženi je naredio kampanju napada na civile ili je propustio da spriječi zločine koje su počinili njegovi podredjeni ili ih kazni. General Galić je optužen i za zločin sprovodjenja terora. Teror je, prema tužiocu, bio osnovna svrha kampanje napada.

"Dokazi pokazuju van razumne sumnje da su sarajevski civili zaista bili meta namjernog napada snaga SRK", rekao je u nastavku svog obrazloženja sudija Alfons Ori. Pretresno vijeće je saslušalo mnogo svjedoka koji su proživjeli napade na sahranama, u kolima hitne pomoći, tramvajima, autobusima ili na biciklima. Napadani su dok su obradjivali baštu, kupovali na tržnici ili čistili gradske ulice. Djeca su bila meta napada dok su se igrala ili šetala ulicama.

Napadi su uglavnom poduzimani danju. Nisu bili odgovor ni na kakve vojne prijetnje. Napadači su u većini slučajeva mogli jasno vidjeti da su se njihove žrtve bavile svakodnevnim civilnim aktivnostima, naveo je izmedju ostalog predsjedavajući Pretresnog vijeća, sudija Ori i naglasio da je "kampanja protiv civila prevashodno imala za cilj sprovodjenje terora nad civilnim stanovništvom, a nije imala nikakav uočljiv vojni značaj".

Sudija Ori je naveo da je u dokaznom postupku saslušan 171 svjedok, podneseno je 1.268 dokaznih predmeta, koji uključuju pismene izvještaje, filmove, fotografije, karte i zvučne snimke, te analizirano 15 izvještaja sudskih vještaka.

Na osnovu pregleda činjeničnih nalaza koji se iznose u presudi, većina članova Vijeća se uvjerila da su napade na civilno stanovništvo Sarajeva snage SRK-a izvele s prevashodnim ciljem širenja terora medju stanovništvom. Pretresno vijeće se uvjerilo da se napadi SRK-a mogu okarakterisati i kao ubistvo i nehumana djela u smislu člana 5 Statuta, dakle kao zločini protiv čovječnosti. Pretresno vijeće ne sumnja u to da je optuženi bio sasvim svjestan protivpravnog djelovanja svojih jedinica.

Većina članova Vijeća se uvjerila da se napadi širokih razmjera SRK-a protiv civilnog stanovništva Sarajeva nisu mogli dogoditi da komandant korpusa nije htio da se dogode. "Jasno je da je general Galić, svojim naredbama i drugim sredstvima omogućavanja i podržavanja vodio tu kampanju napada. Činio je to s prevashodnim ciljem da širi teror medju civilnim stanovništvom Sarajeva. Težina zločina za koje je general Galić odgovoran odredjena je razmjerom, obrascem i ponavljanjem napada skoro svakodnevno, mjesecima", rekao je sudija Ori.

Pošto je treći član Vijeća, sudija Nieto-Navia imao "djelimično suprotno mišljenje", on je to poslije izricanja presude i obrazložio.

Po njegovoj ocjeni, nije "izvan svake razumne sumnje" dokazana odgovornost generala Galića za 8 od 23 snajperska incidenta i za 3 od 5 granatiranja, o kojima je bilo riječi u dokaznom postupku niti da je general Galić izdavao naredjenja za granatiranje i snajpersku vatru po civilima.

Sudija Nieto-Navia takodje smatra da "sprovodjenje terora nad civilnim stanovništvom ne spada u nadležnost Haškog tribunala". Na kraju obrazlaganja svog suprotnog mišljenja ovaj sudija je rekao: "Uprkos mojim neslaganjima s većinom članova Vijeća, dijelim njihov zaključak da je tužilaštvo dokazalo da je u brojnim slučajevima SRK namjerno i bezobzirno gadjao civile u Sarajevu u periodu obuhvaćenom optužnicom. Takodje napominjem da je na osnovu dokaza utvrdjeno da je general Galić, kao komandant SRK, znao ili je bilo razloga da zna za te zločine, ali da nije preduzeo sve potrebne i razumne mjere da ih spriječi ili kazni počinioce. Stoga zaključujem da je general Galić kriv za krivična djela protivpravnih napada na civile, ubistvo i nehumana djela po članu 7(3) Statuta. U svjetlu tog zaključka, ja bih generala Galića osudio na 10 godina zatvora."