HAG/DEN HAAG | 19.10.2000.

KRSTIĆ OPTUŽUJE MLADIĆA

U nastavku svedočenja u svoju odbranu, general Radislav Krstić optužio generala Ratka Mladića da je "direktno preuzeo komandu" nad srebreničkom operacijom VRS i "izdavao naređenja svim komandantima brigada." To je, tvrdi Krstić, bio "Mladićev stil": veoma često je "preuzimao ulogu komandanta bataljona ili čak komandira čete i govorio: 'Vidite kako se komanduje!'..."

U svom svedočenju o zbivanjima u Srebrenici jula 1995. general Radislav Krstić nije odstupio od verzije koju je izneo u dvodnevnom intervjuu sa istražiteljima Tribunala, februara ove godine. U tom je intervjuu, čiji je video snimak tužilaštvo prikazalo sudu na kraju svog dokaznog postupka, za zločine koji su izvršeni nakon zauzimanja Srebrenice general Krstić optužio generala Ratka Mladića i njegov "kninski klan" oficira bivše JNA.

Prema svedočenju generala Krstića, operacija "Krivaja '95" bila je iznuđena stalnim diverzantsko-terorističkim akcijama 28 Divizije Armije BiH, a njen prvobitni cilj je bio da se preseče veza između Srebrenice i Žepe, kao i da se ove enklave svedu u granice takozvanih zaštićenih zona.

Operacija je, svedočio je danas general Krstić, počela u zoru 6. jula i prvih su dana jedinice Drinskog korpusa naišle na neočekivano jak otpor 28. Divizije Armije BiH. Nakon petodnevnih borbi većina angažovanih jedinica Drinskog korpusa je, ipak, uspela da izbije na predviđene linije, i o tome su 10. jula posle podne raportirali generalu Mladiću koji je neočekivano došao na istureno komandno mesto sa kojeg je general Krstić komandovao operacijom. Nakon što su mu komandanti brigada raportirali da je "zadatak izvršen", Mladić je - tvrdi Krstić - odgovarao da "zadatak nije izvršen" i naređivao im da "nastave napad - pravac Srebrenica".

Prema Krstiću, general Mladić je od tog trenutka "direktno preuzeo komandu i izdavao naređenja svim komandantima brigada." To je, tvrdi Krstić, bio "Mladićev stil": veoma često je "preuzimao ulogu komandanta bataljona ili čak komandira čete i govorio: 'Vidite kako se komanduje!'..."

Nakon toga Mladić je naredio da se snage Drinskog korpusa iz Srebrenice preusmere na Žepu, poveravajući generalu Krstiću komandu nad tom operacijom. Mladić je, tvrdi Krstić, rekao kako će on lično komandovati snagama koje su u međuvremenu stigle u područje Srebrenice. A među tim snagama bili su X diverzantski odred, bataljon vojne policije 65. zaštitnog motorizovanog puka i odred specijalne policije MUP Republike Srpske. Prema svedočenjima preživelih sa srebreničkih stratišta, kao i prema drugim dokazima koje je sudu prezentiralo tužilaštvo, upravo su te jedinice učestvovale u masovnim pogubljenjima zarobljenih muslimanskih muškaraca.

Svedočenje generala Krstića se nastavlja, a njegovo protiv-ispitivanje od strane tužioca počeće sredinom sledeće sedmice.