HAG/DEN HAAG | 05.03.2010.

NEZNANJE ENGLESKOG KAO ALIBI

Odbrana Ante Gotovine ukazuje da general HV Ivan Jurić u avgustu 1995. godine nije govorio engleski jezik, pa da tako prilikom susreta u selu Kistanje nije mogao reći kanadskim posmatračima da je cilj "akcije čišćenja" da se "četnici više nikada ne vrate u Krajinu", kako je svedočeći za optužbu tvrdio kanadski obaveštajac

U kratkom unakrsnom ispitivanju generala HV Ivana Jurića, tužilac Rajan Kerijer/Ryan Carrier se bavio pitanjem nadležnosti za rad vojne policije na području Krajine za vreme i nakon operacije "Oluja", kada su počinjeni zločini za koje se terete hrvatski generali Gotovina, Čermak i Markač. Svedok je u to vreme, po naređenju načelnika Uprave vojne policije Mate Laušića, boravio u Kninu sa zadatkom da koordinira rad vojnopolicijskih jedinica na terenu, koje su bile zadužene za sprečavanje i istragu zločina.

U jučerašnjem ispitivanju od strane Pretresnog veća, na čiji poziv je i došao u Hag, Jurić je rekao da je zapovednik 72. bojne vojne policije, bojnik Mihael Budimir, svakodnevno izveštavao generala Antu Gotovinu o aktivnostima svoje jedinice. Danas je to dopunio navodom da je Gotovina kao Zapovednik zbornog područja Split bio nadređen vojnoj policiji u Krajini po pitanju izdavanja "dnevno-operativnih zadataka". Tvrdi da njegov dolazak u Krajinu po nalogu Laušića nije ni u čemu narušio zakonom utvrđeni lanac komandovanja sa Gotovinom na čelu.

Gotovinin branilac Luka Mišetić je u unakrsnom ispitivanju predočio jedan dnevni izveštaj 72. bojne vojne policije iz kojeg se vidi da je zapovednik Zbornog područja Split bio samo jedan od desetak primalaca, što je svedok i potvrdio. Odbrana je, dalje, ukazivala da general Gotovina nije izveštavan baš o svim događajima na terenu, poput oduzimanja ukradenih stvari od hrvatskih vojnika na kontrolnim punktovima. Jurić se i sa tim složio i rekao da ne zna zbog čega je tako.

Branilac je zatim pitao svedoka da li je u vreme boravka u Krajini znao engleski jezik i kako se sporazumevao sa pripadnicima kanadskog bataljona koje je sreo na području sela Kistanje 9. avgusta 1995. godine. Jurić odgovara da je znao tek pedesetak reči engleskog i da je sa Kanađanima razgovarao "znacima i rukama", jer prevodioca nije bilo. Ovaj mali "test engleskog" braniocu očito treba da posluži za pobijanje navoda bivšeg kanadskog vojnog obaveštajca Filipa Roja Berikofa/Philip Roy Berikoff, koje je u iskazu na poziv optužbe 2008. godine tvrdio da mu je Jurić prilikom susreta u Kistanju rekao da je cilj "akcije čišćenja" da se "četnici više nikada ne vrate u Krajinu", s tim da je pod četnicima podrazumevao sve Srbe.

Pravo na unakrsno ispitivanje iskoristio je i Stiven Kej/Steven Kay, branilac generala Ivana Čermaka, koji je negirao da je njegov klijent bio nadređen vojnoj policiji. Sugerisao je svedoku da su naređenja koja je Čermak izdavao vojnoj policiji nakon operacije "Oluja" zapravo bile informacije kojima bi se oni bavili i da ih je poslao bilo koji vojnik. Jurić se sa tim saglasio i dodao da Čermak kao zapovednik Zbornog mesta Knin vojnoj policiji nije mogao da izdaje "zapovijedi već samo zadaće".

Pošto je Jurićevo svedočenje okončano, na suđenju hrvatskim generalima će uslediti dvonedeljna pauza do 19. marta, kada će iskaz dati novi svedok Pretresnog veća.