HAG/DEN HAAG | 26.04.2007.

ODBAČENA ŠEŠELJEVA ŽALBA NA NEPRIHVAĆENI "TROŠKOVNIK"

Predsednik Tribunala odbacio žalbe Vojislava Šešelja na odluku Sekretarijata suda da ne prihvati "troškovnik" kojim se za pravne usluge koje mu je pružio njegov "Stručni tim" traži iznos 6.350.000 američkih dolara. Optuženi se upućuje da pitanja pravičnosti suđenja pokrenuta u odbačenim žalbama iznese pred Pretresno veće

Predsednik Tribunala Fausto Pokar/Pocar odbacio je žalbe Vojislava Šešelja na odluku Sekretarijata suda da ne prihvati "troškovnik" njegovog "Stručnog tima" koji za pravne usluge optuženom u periodu od februara 2003. do kraja 2006. godine potražuje iznos od 6.395.000 američkih dolara. Odbijanjem da se nadoknade troškovi pripreme odbrane, navodi se u Šešeljevim žalbama od 19. februara i 2. marta ove godine, prekršeni su pravo optuženog na pravično suđenje, princip "jednakosti oružja" među stranama, kao i pravo optuženog da se sam zastupa pred Tribunalom, koje mu je garantovano Statutom.

Odbacujući Šešeljeve žalbe, predsednik Tribunala ukazuje da su one upućene na pogrešnu adresu, budući da je obaveza osiguranja pravičnog suđenje pre svega na Pretresnom veću. Šešelj se zato upućuje da pitanja koja je pokrenuo u svojim žalbama iznese pred Pretresno veće koje vodi njegov predmet, a koje čine sudije Antoneti, Robinson i Bonomi/Bonomy.