HAG/DEN HAAG | 13.12.2005.

ODBIJEN ZAHTEV ZA PONOVNO OTVARANJE DOKAZNOG POSTUPKA OPTUŽBE PROTIV MILOŠEVIĆA

Pretresno veće nije prihvatilo zahtev tužilaštva za uvođenje novih dokaza u predmetu protiv Slobodana Miloševića. Mada neki od ponuđenih dokaznih predmeta "imaju izvesnu dokaznu vrednost", veće je ocenilo da ni jedan od njih "nije od značaja za ključno pravno pitanje: da li je optuženi odgovoran za zločine navedene u optužnici."

Pretresno veće odbacilo je danas zahtev tužilaštva za "ograničeno ponovno otvaranje dokaznog postupka" protiv Slobodana Miloševića radi uvođenja oko devedeset novih dokaznih predmeta koji se odnose na optužnice za Kosovo i Bosnu i Hercegovinu, uključujući i iskaze šestorice novih svedoka.

Sudije se, kako se navodi u odluci, nisu uverile da je tužilaštvo bilo dovoljno "revnosno" u traganju za nekim od ponuđenih novih dokaza i svedoka, ocenjujući da je do njih možda moglo da dođe pre nego što je okončan dokazni postupak optužbe.

Ponuđene dokazne predmete koji su prošli "test revnosti" tužilaštva, sudije su podvrgle "testu relevantnosti" prema kojem novi dokazi, da bi bili prihvaćeni nakon završetka dokaznog postupka optužbe, moraju da imaju "značajnu dokaznu vrednost za utvrđivanje individualne krivične odgovornosti optuženog." Mada ocenjuju da neki od ponuđenih novih dokaza "imaju izvesnu dokaznu vrednost" u odnosu na pojedine navode optužnice, veće je mišljenja da ni jedan od njih "nije od značaja za ključno pravno pitanje: da li je optuženi odgovoran za zločine navedene u optužnici." Ocenjujući ih "kumulativnim" i "u svim važnim aspektima sličnim" dokazima koje je tužilaštvo već uvelo tokom svog dokaznog postupka, veće je odbilo zahtev tužioca za "ograničeno ponovno otvaranje dokaznog postupka."

Iskazima novih svedoka, tužilaštvo je pre svega nameravalo da razjasni poreklo i sadržaj video snimka "Škorpiona" na kojem je zabeleženo zlostavljanje i egzekucija šestorice mladića i dečaka iz Srebrenice 1995. godine. O tome je trebalo da svedoče zaštićeni svedok B-345, kao i trojica bivših pripadnika “Škorpiona”: Goran Stoparić, Slobodan Stojković koji je napravio taj snimak i zaštićeni svedok TA-378 koji je bio očevidac egzekucije i učestvovao u uklanjanju tela žrtava.

Predloženi svedok sa pseudonimom TA-377 bio je komandir tenkovske čete Vojske Jugoslavije koja je prema njegovom iskazu 15. januara 1999. godine sa položaja iznad Račka otvarala tenkovsku vatru na selo. Milošević i njegovi svedoci, inače, kategorički negiraju da je VJ učestvovala u "anti-terorističkoj akciji" u Račku i da je selo tom prilikom granatirano.