HAG/DEN HAAG | 14.02.2014.

ODBRANA: PERIŠIĆEVA PRESUDA JE KONAČNA

U odgovoru na zahtev tužilaštva za preispitivanje oslobađajuće presude Momčilu Perišiću, odbrana ukazuje da Žalbeno veće "nema moć da preispituje konačnu presudu" i zaključuje da tužilaštvo nije iznelo pravno utemeljene argumente i osnove koji bi omogućili preispitivanje

Ukazujući da je presuda Momčilu Perišiću "konačna", odbrana bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije je zatražila od Žalbenog veća da odbaci zahtev tužilaštva za preispitivanje te presude. Perišić je u martu 2013. godine oslobođen odgovornosti za pomaganje i podržavanje zločina u Sarajevu i Srebrenici a prvostepena kazna od 27 godina zatvora je ukinuta.

Tužilaštvo je tražilo preispitivanje presude kako bi se u "posebnim i izuzetnim okolnostima... ispravila nepravda koja je desetinama hiljada ubijenih ili ranjenih muškaraca, žena i dece naneta primenom pogrešnog pravnog standarda". Po tužilaštvu, Žalbeno veće je pogrešilo kada je presudilo da je standard konkretne usmerenosti neophodan element pomaganja i podržavanja zločina. Greška je, ukazalo je tužilaštvo, ispravljena u nedavnoj presudi Žalbenog veća u predmetu kosovske četvorke, u kojoj je zaključeno da standard konkretne usmerenosti nema uporišta u sudskoj praksi Tribunala i međunarodnom običajnom pravu.

Odbrana tvrdi da zahtev tužilaštva treba odbaciti iz nekoliko razloga. Najpre, Žalbeno veće nema moć da preispituje konačnu presudu, što je, tvrdi odbrana, potvrdilo i samo tužilaštvo u više prilika. Dalje, tužilaštvo je imalo mogućnost da osporava sva sporna pravna i faktička pitanja tokom suđenja i žalbenog postupka i sada samo ponavlja već iznete argumente. Odbrana takođe navodi da tužilaštvo nije iznelo niti jedan pravno utemeljen argument koji bi naveo Žalbeno veće da odstupi od sudske prakse i preispita oslobađajuću presudu Perišiću. Na kraju, odbrana tvrdi da je zahtev koji traži preispitivanje konačne, oslobađajuće presude u "direktnoj suprotnosti" sa principom da se ne može dva puta suditi za isto delo kao i sa načelom presuđene stvari. "Opasan je napad na prava optuženog pred Tribunalom, da mu se uskrati zaštita koju pružaju međunarodno i domaće pravo. Propust da se obezbedi poštovanje tih prava podriva integritet Tribunala i negativno utiče na kredibilitet međunarodne pravde", ukazala je odbrana.

U zahtevu se takođe navodi da tužiočevo neslaganje sa zaključcima iz Perišićeve presude ne predstavlja osnov za preispitivanje kao i da sukob pravnih mišljenja dva ravnopravna veća nije "posebna i izuzetna situacija" koja zahteva preispitivanje niti ukazuje na "očitu grešku u rasuđivanju". Odbrana se poziva na Statut Tribunala koji garantuje "pravo na žalbu i pravo na reviziju ali ne i pravo na ponovljenu žalbu kroz zahtev za preispitivanje".

U zaključku se navodi da se tužilaštvu ne može dozvoliti da dovodi u pitanje osnov za oslobađajuću presudu pozivajući se na naknadno uočene greške u rasuđivanju, "svaki put kada duvaju vetrovi pravnih neslaganja". Perišić ima pravo na "izvesnost i konačnost" pravno utemeljene oslobađajuće presude, naglasila je odbrana tražeći od Veća da odbaci "neosnovane argumente tužilaštva".