HAG/DEN HAAG | 20.04.2005.

ORGANIZOVANO ILI STIHIJSKI

Da li su jedinice teritorijalne odbrane Srebrenice bile "na vezi"?

"Sredstva veze koja su nam bila na raspolaganju nisu mogla da zadovolje potrebe ni jedne čete a kamoli bataljona", rekao je Ibrahim Bećirović na suđenju Naseru Oriću gde, na osnovu sudskog poziva pod pretnjom kazne, daje iskaz kao svedok tužilaštva.

Bećirović je u periodu na koji se odnosi optužnica - od maja 1992. do marta 1993. godine - bio u Službi za informacije i veze pri ratnom predsedništvu u Srebrenici. Njegov zadatak je bilo uspostavljanje i praćenje radio komunikacija sa glavnim centrom u Tuzli i lokalnim centrima u 19 mesnih zajednica opštine Srebrenica. Njegovim svedočenjem tužilaštvo nastoji da dokaže da je u Srebrenici u tom periodu bilo neophodne opreme i mogućnosti za održavaje veze sa štabovima jedinica Teritorijalne odbrane raspoređenim u 19 mesnih zajednica.

Mada je negirao da su bošnjačke snage u Srebrenici bile adekvatno opremljene, Bećirović je ipak potvrdio da se sa raspoloživom opremom mogla uspostaviti veza sa celim područjem BiH, uključujući i "srpsku stranu".

Na fotografijama koje mu je predočio tužilac Bećirović je identifikovao uređaje koji su njemu i njegovim saradnicima bili na raspolaganju. Oni su, tvrdi svedok, korišćeni pretežno za "kontakt izbeglica iz Bratunca sa njihovim porodicama u Tuzli ili inostranstvu".

Bećirović je potvrdio da im je oprema kojom su raspolagali omogućavala i konstantnu vezu sa radio amaterima, kao i da je 17 od 19 mesnih zajednica u Srebrenici bilo opremljeno aparatima za radio vezu. Veze su otežane kada su u julu 1992 "isključene telefonske linije i prekinuto snabdevanje električnom energijom." Akumulatorima, pokojim agregatom i improvizovanim mini električnim centralama uspevali su da dobiju samo struju "nestabilnog napona" a telefonska komunikacija unutrar Srebrenice sastojala se od jedne indukovane telefonske centrale i 5-6 prijemnika.

Bećirović tvrdi da, "do demobilizacije 1993. godine", u oružanim snagama Srebrenice nije bilo nikakve komandne strukture koja bi koordinirala "vojne grupacije". "Ako je neko nekome htio da sa svojom grupom ide u pomoć, to je bila njegova dobra volja. Nije bilo nikoga ko je to mogao narediti", rekao je Bećirović.

Naoružane grupe "okupljene oko Nasera Orića, Hakije Meholjića i Akifa Ustića" koje je zatekao u Srebrenici u maju 1992. Bećirović je opisao kao grupe "stihijski okupljenih ljudi bez ikakve organizacije".

Svedočenje Ibrahima Bećirovića se nastavlja.