HAG/DEN HAAG | 08.05.2006.

OSPORAVANJE KOMANDNE ODGOVORNOSTI

Vojni ekspert tužilaštva u unakrsnom ispitivanju potvrđuje da jedinica Miroslava Radića nije imala odrede Teritorijalne odbrane u svom sastavu. Veselin Šljivančanin je, po svedoku, rukovodio vojnom policijom ali nije imao komandnu funkciju

Vojni ekspert tužilaštva Radoje Trifunović je u unakrsnom ispitivanju tvrdio da Treća četa Prvog motorizovanog bataljona Gardijske brigade kojom je komandovao kapetan bivše JNA Miroslav Radić nije u svom sastavu imala odrede Teritorijalne odbrane.

Ti odredi su dejstvovali na istom području na kojem i Radićeva jedinica, ali su se, prema pukovniku Trifunoviću, nalazili pod komandom majora Borivoja Tešića, zapovednika Prvog jurišnog odreda u čijem je sastavu bila i četa optuženog Radića. Tužilaštvo inače tvrdi da je kapetan Radić komandovao pripadnicima JNA i Teritorijalne odbrane, dobrovoljcima i paravojnicima koji su u Beogradu već osuđeni kao neposredni počinioci zločina na Ovčari.

Nastojeći da ospori Radićevu komandnu odgovornost u vukovarskoj operaciji, branilac Borivoje Borović je uveo u dokaze naređenje komandanta Operativne grupe Jug Mileta Mrkšića po kojem je 14. novembra 1991. godine, Prvi motorizovani bataljon izdvojen iz sastava Prve jurišne grupe. Svedok je objasnio da su na osnovu te naredbe, teritorijalci i dobrovoljci ostali pod Tešićevom de iure i de facto komandom dok je Radićeva jedinica dobila novi zadatak.

I branilac majora Veselina Šljivančanina je tvrdio da nekadašnji načelnik bezbednosti Gardijske brigade i Operativne grupe Jug nije komandovao jedinicama vojne policije. Prema Pravilima službe koje je branilac danas uveo u dokaze, starešina organa bezbednosti nema komandnu funkciju već "rukovodi u stručnom pogledu jedinicama Vojne policije, predlaže kako će te jedinice biti upotrebljene i odgovoran je za njihovo stanje i aktivnosti".

Iako je u unakrsnom ispitivanju rekao da nikada nije video naredbu kojom je Gardijska brigada preuzela komandu nad Operativnom grupom Jug, svedok je u dodatnim odgovorima na pitanja tužioca razjasnio da je bilo moguće da je pukovnik Mrkšić usmenom naredbom postavljen na mesto komandanta. To, po svedoku, nije bilo logično ali je bilo moguće.

Posle petodnevnog svedočenja pukovnika Trifunovića, tužilaštvo je počelo ispitivanje novog vojnog svedoka - rezervnog kapetana Dragana Vezmarovića. On je komandovao četom vojne policije koja je u novembru 1991. godine obezbeđivala hangare na poljoprivrednom dobru Ovčara.