HAG/DEN HAAG | 20.02.2007.

ŠEŠELJ SE ŽALI NA ODLUKU DA MU SE NE ODOBRI 6,3 MILIONA DOLARA ZA ODBRANU

Samo što je odacio Šešeljev zahtev za diskvalifikaciju sudija Orija i Hopfela, predsednik Tribunala suočen sa žalbom optuženog na odluku sekretara suda da ne uzme u razmatranje "troškovnik" tima njegovog "Stručnog tima", koji za usluge pružene optuženom u protekle četiri godine potražuje ukupno 6,3 miliona dolara

Predsednik Tribunala Fausto Pokar/Pocar odbacio je zahtev Vojislava Šešelja za diskvalifikaciju sudija Orija/Orie i Hopfela iz sastava Pretresnog veća pred kojim će mu suditi. Pošto je to veće u međuvremenu preuzelo slučaj Haradinaja, Balaja i Brahimaja, to znači da bi suđenje Šešelju moglo da počne tek u oktobru ili novembru ove godine, kada se predviđa završetak postupka protiv trojice bivših zapovednika i pripadnika OVK.

U odluci kojom je odbio Šešeljev zahtev, predsednik Tribunala navodi da optuženi nije ukazao ni na jedan primer navodne pristrasnosti sudija Orija i Hopfela. Umesto toga, Šešelj iznosi "brojne neosnovane tvrdnje" iz kojih se jedino može videti da mu se "ne dopada način na koji Pretresno veće vodi postupak, kako bi osiguralo ekspeditivno i pravično suđenje uz punu zaštitu njegovih prava." A to, po predsedniku Tribunala, nije osnov za diskvalifikaciju sudija.

Samo što je odbio jedan, predsednik Tribunala je suočen sa novim Šešeljevim zahtevom: žalbom na odluku sekretara suda kojom je odbačen "troškovnik" njegovog tima pravnih savetnika za 2003., 2004. i 2005. godinu. U žalbi koju je sastavio član Šešeljevog "Stručnog tima" Zoran Krasić ne navodi se suma koja je u pitanju, ali kako smo nedavno saznali i objavili, ukupna potraživanja pomenutog tima za pravne usluge optuženom od februara 2003. do kraja 2006. godine iznose 6,3 miliona dolara.

U odluci koju je Šašelj iznudio četvoronedeljnim štrajkom glađu, sekretar suda se saglasio sa pokrivanjem "izvesnih razumnih troškova" za odbranu optuženog. "Troškovnik" koji mu je nakon toga prezentiran bi se, međutim, teško mogao podvesti pod "razumne troškove", pa je sekretar suda odbio njegovo razmatranje i odlukom od 28. decembra prošle godine obavestio Šešelja da troškovi odbrane u predraspravnoj fazi postupka mogu da iznose najviše 382.897 eura, i to pod uslovom da se dokaže da je optuženi "slabog imovnog stanja", da je njegov predmet "najvišeg stepena složenosti", kao i da postoji pravni osnov za dodelu sredstava optuženom koji se sam brani.

Šešelj smatra da se time narušava "načelo jednakosti sredstava" strana u postupku, odnosno optužbe i odbrane te traži od predsednika Tribunala da poništi osporavanu odluku sekretara, naloži mu da uzme u razmatranje "troškovnik" njegovog "Stručnog tima i odobri korišćenje finansijskih sredstava UN za pokrivanje troškova njegovog samozastupanja pred Tribunalom.