HAG/DEN HAAG | 31.01.2007.

ŠTA JE SEKRETAR SUDA "GARANTOVAO" ŠEŠELJU

Prema tumačenju Vojislava Šešelja, sekretar Suda mu je dao "pismene garancije" kojima se stavljaju van snage neke odluke Pretresnog veća. Pretresno veće je, međutim, danas podsetilo optuženog da te odluke ostaju na snazi sve dok ih ne "promeni, povuče ili revidira" ono samo ili Žalbeno veće

Vojislav Šešelj je ili pogrešno shvatio "pismene garancije" koje je, kako tvrdi, dobio od sekretara Suda, ili mu je sekretar obećao nešto što nije u njegovoj nadležnosti.

To, naime, proizlazi iz današnjeg naloga kojim se potvrđuje dalje važenje nekih odluka Pretresnog veća za koje je Šešelj mislio da su, pomenutim garancijama sekretara Suda, stavljene van snage.

U pismu od 9. januara ove godine Šešelj je povukao zahtev da mu se odobri podnošenje žalbe na neke prethodne odluke Pretresnog veća pošto je, kako navodi, "u međuvremenu dobio pismene garancije sekretara Suda da će mu svi dokumenti u buduće biti dostavljani na papiru i na srpskom jeziku i da će tek nakon toga ti dokumenti biti zavedeni u spise predmeta."

Povlačenje zahteva za ulaganje žalbe je, navodi se u današnjem nalogu veća, "izbor optuženog." Međutim, odluka o obliku obelodanjivanja dokaznog materijala, koju je Pretresno veće donelo 4. jula 2006. godine je i dalje na snazi, a to znači da je tužilaštvo ovlašćeno da dokazni materijal Šešelju obelodanjuje u "elektronskoj formi", uz obavezu Sekretarijata da optuženom pruži pomoć u obliku "kompjuterskog hardvera, softvera i treninga." Optuženom se skreće pažnja da ta odluka ostaje na snazi sve dok ne bude "promenjena, povučena ili revidirana akcijom Pretresnog ili Žalbenog veća." Isto važi i za odluku od 22. novembra prošle godine kojom se tužilaštvu odobrava da audio materijal obelodanjuje optuženom na kompakt diskovima.

Iz činjenice da će rokovi za prigovore ili odgovore početi da teku od trenutka kada mu dokumenti budu dostavljeni na srpskom jeziku, Šešelj je, kako proizlazi iz njegovog pisma od 9. januara, izvukao pogrešan zaključak da će podnesci na službenim jezicima Tribunala (engleskom i francuskom) biti zavođeni u spise tek pošto budu prevedeni na srpski jezik. Ocenjujući to potpuno neprikladnim, Pretresno veće ukazuje Šešelju da ga – dok čeka na prevod – o sadržaju podnesaka tužilaštva ili odluka Veća mogu informisati njegovi pravni savetnici ili "koordinator predmeta" Marina Raguš, u čijoj se biografiji podnetoj Sekretarijatu suda navodi da "izvrsno vlada engleskim jezikom."