HAG/DEN HAAG | 19.05.2006.

SUĐENJE ŠEŠELJU POČETKOM OKTOBRA

Tužilaštvo najavilo petomesečni dokazni postupak a optuženi tražio trodnevnu radnu sedmicu

Početak suđenja Vojislavu Šešelju u Tribunalu planira se za početak oktobra ove godine, saopštio je na današnjoj konferenciji o stanju u postupku novi predraspravni sudija Alfons Ori/Alphons Orie. Sudija Ori je rekao i da će u sastavu Pretresnog veća, kojim će predsedavati, biti i sudija Patrik/Patrick Robinson sa Jamajke kao i jedan ad-litem ili privremeni sudija.

Tužioci Hildegard Erc-Reclav/Uertz Ratzlaff i Danijel Sekson/Daniel Saxon najavili su da tokom svog dokaznog postupka nameravaju da u dokaze uvedu iskaze ukupno 126 svedoka. U sudnici bi, prema planu, svoj iskaz dalo 52 svedoka dok bi svedočenje njih 66 bilo uvedeno u pisanoj formi uz unakrsno ispitivanje od strane odbrane. Tužilaštvo će ponuditi za uvrštavanje u dokaze i izjave osam svedoka u pisanoj formi ali bez unakrsnog ispitivanja.

Prema proceni tužilaštva njihov dokazni postupak trajao bi približno 19 sedmica odnosno nešto manje od pet meseci, pod uslovom da se radi po uobičajenom režimu u Tribunalu – pet dana sedmično po pet sati.

Vojislav Šešelj se međutim usprotivio takvom režimu, tvrdeći da ima "jake medicinske razloge" da traži skraćivanje radne nedelje na tri dana sedmično. Osim medicinskih, međutim naveo je i druge razloge kao što je "činjenica de brani sam" i da mu je potrebno vreme za konsultacije sa pravnim savetnicima. On se pozvao na "presedan" napravljen u predmetu Slobodana Miloševića a sudija Ori je saopštio da će veće razmotriti njegov predlog.

Optuženi je izneo i niz primedbi u okviru "12 statusnih pitanja" ali je za većinu predraspravni sudija konstatovao da se ponavljaju i da su ih sudije ili već razmotrile i odbacile ili su još uvek u razmatranju. Holandski sudija je takođe skrenuo pažnju optuženom da njegovi podnesci kojima se obraća Veću ubuduće ne mogu prelaziti 3.000 reči.

Odbacujući Šešeljev podnesak broj 145 od 20. aprila 2006. kao "neozbiljan" i kao "zloupotrebu postupka" pred Tribunalom, Predraspravno veće je Sekretarijatu naložilo da podnesak vrati optuženom i briše ga iz registra. Sudija Ori precizirao je da se u Šešeljevom podnesku, u kojem traži hitan početak suđenja, koriste "nepristojne ili uvredljive reči", te da sudije u skladu s pravilima mogu da takav podnesak odbiju bez razmatranja.

Predraspravni sudija savetovao je optuženom da ubuduće Veću ne upućuje takvu vrstu podnesaka, da se usredsredi na argumente koje želi da iznese, da ne bude opširan, da izbegne ponavljanja, te da svoj podnesak ograniči na najviše pet stranica.