HAG/DEN HAAG | 01.04.2016.

TUŽILAŠTVO PROTIV UČEŠĆA HRVATSKE U PREDMETU PRLIĆ I DRUGI

Tužilaštvo smatra da zahtjev Hrvatske treba odbaciti iz tri razloga: po pravilima Tribunala Hrvatska ne zadovoljava standard za nastup u ulozi “prijatelja suda”; informacije koje namjerava da prezentira neće biti od pomoći Žalbenom vijeću pri odlučivanju, a pokojni Franjo Tuđman, Gojsko Šsušak i Janko Bobetko “neće imati koristi” od prava na fer suđenje u kontekstu predmeta “Prlić i drugi”.

U odgovoru tužilaštva na zahtjev Hrvatske da se u svojstvu “prijatelja suda” uključi u žalbeni postupak bivših čelnika Herceg Bosne, tužilaštvo podsjeća da su slični zahtjevi vlade u Zagrebu, kako u predmetu bivših lidera bosanskih Hrvata tako i u još nekim haškim predmetima, u više navrata odbijeni. Osim toga, navodi se da je Hrvatska “pogrešno intepretirala” nalaze Pretresnog vijeća o trojici bivših hrvatskih zvaničnika.

Pretresno vijeće, navodi tužilaštvo, je u skladu sa svojom obavezom, moralo prvo da utvrdi da li je postojalo više osoba, kako bi se uvjerilo u postojanje udruženog zločinačkog poduhvata. U tom postupku vijeće je zaključilo da su trojica ne-optuženih hrvatskih zvaničnika bili dio šire grupe ljudi koji su se “međusobno konsultovali pri osmišljavanju i implementiranju udruženog zločinačkog poduhvata”.

Kako Tuđman, Šušak i Bobetko nisu optuženi od strane Tribunala - navodi tuzilaštvo - oni neće imati nikakve koristi od prava na fer suđenje, koje uključuje pretpostavku nevinosti. Tužilaštvo očito ima u vidu da pomenuta trojka nije optužena u predmetu Prlić i ostali, budući da je Janko Bobetko, kao tadašnji zapovjednik Južnog bojišta, bio optužen za zločine nad srpskim civilima počinjene u septembru 1993. u Medačkom džepu.

Tužilaštvo u svom podnesku navodi da je Žalbeno vijeće, odlučujući po sličnom zahtjevu Hrvatske u predmetu “Gotovina i drugi”, zaključilo da se nalazi Tribunala u vezi sa krivičnom odgovornošću odnose samo na optužene, te da osoba za koju je utvrđeno da je bila umiješana u grupne aktivnosti zajedno sa optuženima nema pravo da interveniše u tom slučaju. Zbog svega navedenog tužilaštvo smatra da Hrvatska ne zadovoljava uslov da se kao “prijatelj suda” pojavi pred Žalbenim vijećem.